tak lea karo


ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਈ ਜਾਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਲਿਆ ਕਰੋ
ਹਰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖੋ
ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ
ਦੋਸਤ ਦੋਸਤ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ
ਜੋ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ
ਹਰ ਗੱਲ ਮੂਹੋ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਨਈ ਹੁੰਦੀ
ਬਿਨਾ ਬੋਲੇ ਵੀ ਅੱਖਾ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ …